AWS MEETUP

CAREER DAY

2019

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

1. Personal Information


ข้อมูลเบื้องต้นที่ท่านกรอกมาให้ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล จะไม่มีการส่งออกไปให้คนอื่นใดๆทั้งสิ้น ยกเว้นเกิดจากความยินยอมให้แสกน QR Code ของคุณในวันงานโดยเจ้าของข้อมูลเอง

(รองรับเฉพาะไฟล์ .png และ .jpg)

2. Education and Work Experience


ข้อมูลส่วนนี้คุณสามารถเลือกที่จะไม่ต้องกรอกได้ แต่หากคุณเลือกที่จะกรอกข้อมูลส่วนนี้อาจจะช่วยให้การแชร์ข้อมูลที่ใช้ในการสมัครงานง่ายขึ้น หรือ คุณจะเลือกส่งข้อมูลเหล่านี้ในภายหลังก็ได้

ปี

3. Upload Your Resume


ข้อมูลส่วนนี้คุณสามารถเลือกที่จะไม่ต้องกรอกได้ แต่หากคุณเลือกที่จะกรอกข้อมูลส่วนนี้อาจจะช่วยให้การแชร์ข้อมูลที่ใช้ในการสมัครงานง่ายขึ้น หรือ คุณจะเลือกส่งข้อมูลเหล่านี้ในภายหลังก็ได้

(รองรับเฉพาะไฟล์ .pdf, .doc, .docx, .png, .jpg)